Platters, bowls (buffet)

1
20
Platten / Schalen Buffet

Platter coup rectangular

Platter coup rectangular 28

Order No.: 71 2328 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 278x182
Height 1/11 pieces mm: 23
Weight g: 570
   Select article

Platter coup narrow rectangular

Platter coup narrow rectangular 41

Order No.: 71 2341 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 414x212
Height 1/11 pieces mm: 22
Weight g: 1170
   Select article

Plate flat square

Plate flat square 43

Order No.: 11 1543 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 317x317
Height 1/11 pieces mm: 27
Weight g: 1480
   Select article

Bowl round

Bowl round 23

Order No.: 30 3123 Volume l (fl. oz.): 1.45 (49.02)
  Diameter mm (inch): 235
Height 1/11 pieces mm: 86
Weight g: 890
   Select article

Bowl round 29

Order No.: 30 3129 Volume l (fl. oz.): 3.20 (108.19)
  Diameter mm (inch): 298
Height 1/11 pieces mm: 112
Weight g: 1450
   Select article

Bowl round

Bowl round 33

Order No.: 30 3133 Volume l (fl. oz.): 4.30 (145.38)
  Diameter mm (inch): 340
Height 1/11 pieces mm: 123
Weight g: 2500
   Select article

Dressing pot

Dressing pot 1.3

Order No.: 30 7915 Volume l (fl. oz.): 1.30 (43.95)
  Diameter mm (inch): 126
Height 1/11 pieces mm: 165
Weight g: 835
   Select article

Platter rectangular

Platter rectangular 36x20

Order No.: 93 2336 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 359x199
Height 1/11 pieces mm: 36
Weight g: 1400
   Select article

Platter rectangular 47x26

Order No.: 93 2347 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 470x258
Height 1/11 pieces mm: 36
Weight g: 2520
   Select article

Platter rectangular

Platter rectangular 24x20

Order No.: 93 2324 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 243x200
Height 1/11 pieces mm: 36
Weight g: 860
   Select article

Platter rectangular 32x26

Order No.: 93 2332 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 318x256
Height 1/11 pieces mm: 36
Weight g: 1650
   Select article

Platter rectangular

Platter rectangular 40x32

Order No.: 93 2340 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 403x320
Height 1/11 pieces mm: 36
Weight g: 2650
   Select article

Dish round

Order No.: 93 3174 Volume l (fl. oz.): 2.20 (74.38)
  Diameter mm (inch): 240
Height 1/11 pieces mm: 95
Weight g: 880
   Select article

Order No.: 93 3180 Volume l (fl. oz.): 4.00 (135.24)
  Diameter mm (inch): 303
Height 1/11 pieces mm: 110
Weight g: 1410
   Select article

Dish round

Order No.: 93 3184 Volume l (fl. oz.): 5.30 (179.19)
  Diameter mm (inch): 340
Height 1/11 pieces mm: 110
Weight g: 2150
   Select article

Dish round

Order No.: 93 3188 Volume l (fl. oz.): 6.30 (213.00)
  Diameter mm (inch): 385
Height 1/11 pieces mm: 95
Weight g: 2850
   Select article

Platter oval coup

Platter oval coup 33

Order No.: 69 2233 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 330x240
Height 1/11 pieces mm: 25
Weight g: 820
   Select article

Platter oval coup 37

Order No.: 69 2237 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 370x270
Height 1/11 pieces mm: 26
Weight g: 1220
   Select article

Platter rectangular coup

Platter rectangular coup 18x9

Order No.: 69 2318 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 178x89
Height 1/11 pieces mm: 20
Weight g: 223
   Select article

Platter rectangular coup

Platter rectangular coup 20x15

Order No.: 69 2320 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 200x150
Height 1/11 pieces mm: 20
Weight g: 400
   Select article

Platter rectangular coup

Platter rectangular coup 27x20

Order No.: 69 2327 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 270x200
Height 1/11 pieces mm: 20
Weight g: 800
   Select article

Platter rectangular coup 34x20

Order No.: 69 2334 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 340x200
Height 1/11 pieces mm: 20
Weight g: 1013
   Select article

Platter rectangular coup

Platter rectangular coup 42x20

Order No.: 69 2342 Volume l (fl. oz.): - (-)
  Diameter mm (inch): 420x200
Height 1/11 pieces mm: 20
Weight g: 1200
   Select article